sigle Uniunea Europeana Ministerul Muncii Fondul Social European Instrumente Structurale OIPOSDRU Ministerul Educatiei
title Noutăţi title
Stire Conferința finala PREVINS
Miercuri, 29 ianuarie 2014, ora 9.30, are loc conferinta de incheiere a proiectului PREVINS. Conferinta se va desfasura la sediul MEN, camera 43. Vor
Stire Pilotarea națională PREVINS continuă!
Bine ați revenit din vacanță cu amintiri calde și dor de școală! Începând cu luna octombrie 2013, echipele PREVINS din școlile pilot (profes
Stire Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu - pilotare națională
În perioada 21 mai - 21 iunie s-a desfășurat prima lună de pilotare a programului educațional integrat Mă pregătesc din ciclul primar pentru gi
Stire Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu
În perioada 15-19 mai 2013 are loc la Brașov, Hotel Aro Palace, cursul de formare 'Mă pregătesc din ciclul primar pentru gimnaziu', în cadrul pro

title Căutare title

ParteneriMINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI (PARTENER PRINCIPAL)

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, elaborează şi implementează politica naţională în domeniul învăţământului preuniversitar.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului exercită, în domeniul învăţământului preuniversitar, următoarele atribuţii:

 • elaborează, aplică, monitorizează şi evaluează politicile educaţionale naţionale;
 • monitorizează activitatea de evaluare externă;
 • coordonează şi controlează sistemul naţional de învăţământ;
 • avizează structura reţelei învăţământului preuniversitar şi înaintează Guvernului, spre aprobare, cifrele de şcolarizare, pe baza propunerilor unităţilor de învăţământ, a autorităţilor administraţiei publice locale, a operatorilor economici, având în vedere recomandările studiilor de prognoză, centralizate, avizate şi transmise de către inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti;
 • coordonează elaborarea şi aprobă curriculumul naţional şi sistemul naţional de evaluare, asigură şi supraveghează respectarea acestora;
 • evaluează, aprobă şi achiziţionează manualele şcolare şi asigură finanţarea conform legii;
 • aprobă, conform legii, regulamentele de organizare şi de funcţionare a unităţilor subordonate şi a unităţilor conexe;
 • elaborează studii de diagnoză şi de prognoză în domeniul învăţământului;
 • asigură omologarea mijloacelor de învăţământ;
 • asigură cadrul organizatoric pentru selecţionarea şi pregătirea adecvată a elevilor cu aptitudini deosebite;
 • asigură şcolarizarea specializată şi asistenţa psihopedagogică adecvată a copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi sau cu cerinţe educaţionale speciale;
 • analizează modul în care se asigură protecţia socială în învăţământ şi propune măsuri corespunzătoare Guvernului şi autorităţilor administraţiei publice locale abilitate;
 • coordonează, monitorizează şi controlează perfecţionarea şi formarea iniţială şi continuă a personalului didactic pentru politicile de interes naţional;
 • elaborează politicile naţionale în domeniul resurselor umane;
 • răspunde de evaluarea sistemului naţional de învăţământ pe baza standardelor naţionale;
 • elaborează, împreună cu alte ministere interesate, strategia colaborării cu alte state şi cu organismele internaţionale specializate în domeniul învăţământului, formării profesionale şi al cercetării ştiinţifice;
 • stabileşte modalităţile de recunoaştere şi de echivalare a studiilor, a diplomelor, a certificatelor şi a titlurilor ştiinţifice eliberate în străinătate, pe baza unor norme interne, încasează taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea şi de recunoaşterea actelor de studii, conform legii;
 • stabileşte pentru învăţământul preuniversitar de stat structura anului şcolar, sesiunile de examene, perioadele de desfăşurare a concursurilor, precum şi vacanţele şcolare;
 • controlează modul de respectare a normelor financiar-contabile, de execuţie bugetară şi de administrare a patrimoniului din sistemul naţional al învăţământului de stat; încaseaza taxe, în lei şi în valută, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de vizarea şi recunoaşterea actelor de studii, conform legii (Art. 141 Legea învăţământului 84/1995).
CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ (PARTENER 1)

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ este furnizor de programe de formare continuă, derulând 9 programe acreditate la nivel judeţean şi regional la care au participat, în ultimii 3 ani, un număr mediu de 600 de cursanţi anual. În calitate de organizator de programe de formare pentru alţi furnizori de programe acreditate, CCD Cluj formează anual în medie 400 de cursanţi, certificând anual, peste 1000 de persoane cu atestate de formare continuă. Având în vedere faptul că gestionează formarea continua a personalului din învăţământul preuniversitar la nivel judeţean, anual propune, organizează şi monitorizează în medie 60 de programe, cu un număr mediu de 2500 de participanţi.

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ a implementat până în prezent: - un proiect de tip Comenius, având ca grup ţintă managerii instituţiilor de învăţământ din judeţ; - un proiect Phare cu grup ţintă cadre didactice pentru instruirea incluzivă şi sprjinirea elevilor cu CES. În prezent. CCD Cluj implementează două proiecte care vizează: - o platformă educaţională pentru ciclul primar în cadrul Programului de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii (Leonardo da Vinci - Transfer de inovaţie), - un program prin care îmbunătăţeşte valorificarea patrimoniului cultural local în 24 de centre de documentare şi informare din judeţ. Pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din judeţ organizează anual simpozioane, conferinţe, workshop-uri cu participanţi la nivel judeţean, regional, naţional şi internaţional. Prin editura şi revista on-line, CCD Cluj promovează creativitatea didactică şi valorizează exemplele de bună practică.
UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI - Departamentul pentru Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar (PARTENER 2)

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI are o tradiţie de aproape 145 de ani în domeniul învăţământului superior din România. În prezent are un număr de nouăsprezece facultăţi si peste 30.000 de studenţi anual. Universitatea din Bucureşti a manifestat permanent o preocupare continuă pentru asigurarea calităţii formării competenţelor profesionale a studenţilor care îi urmează cursurile de pregătire academică. Universitatea din Bucureşti este una din cele mai importante instituţii de învăţământ superior din România, ajungând să aibă un solid prestigiu naţional şi internaţional. În toate marile domenii ale activităţii academice şi ştiinţifice s-au afirmat şcoli de renume. Mulţi dintre absolvenţii Universităţii din Bucureşti s-au afirmat ca personalităţi de seamă: profesori şi cercetători la majoritatea marilor universităţi ale lumii, membrii ai Academiei Române şi ai unor academii din alte ţări, scriitori, politicieni. UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI a fost şi este iniţiatoarea unor măsuri importante de reformă şi dezvoltare a învăţământului superior care au fost preluate de alte universităţi din ţară sau au stat la baza elaborării unor legi şi reglementări naţionale. În anul 2000, Universitatea din Bucureşti a primit Diploma de Excelenţă conferită de Ministerul Educaţiei Naţionale. De-a lungul timpului, UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI a beneficiat de numeroase granturi de cercetare din surse naţionale şi internaţionale şi are experienţă ca partener sau coordonator al unor proiecte derulate pe termen lung. A fost implicată în mai multe proiecte în parteneriat cu universităţi naţionale şi din afara ţării ce au vizat dezvoltarea şi perfecţionarea, atât a programelor de studiu destinate studenţilor, cât şi cercetarea în context universitar. Este unul din cele mai importante centre de cercetare ştiinţifică din ţară. În cadrul Universităţii din Bucureşti funcţionează peste 50 de institute, departamente şi centre de cercetare, cele mai multe dintre ele lucrând în colaborare cu centre ştiinţifice similare din străinătate. Portofoliul activităţii ştiinţifice este remarcabil.
ASOCIAŢIA SHOTRON (PARTENER 3)

 

ASOCIAŢIA SHOTRON este o organizaţie non-guvernamentală înfiinţată în anul 2006 care contribuie la dezvoltarea unei societăţi civile deschise, utilizând aspectele educaţionale, culturale şi spirituale pentru integrarea şi adaptarea în societate a persoanelor tinere prin diverse activităţi şi programe inovative. ASOCIAŢIA SHOTRON are drept obiective:

 • implicarea în domeniul educaţiei, incluziunii sociale, inclusiv în sensul îmbunătăţirii situaţiei grupurilor vulnerabile în educaţie şi conexe;
 • implicarea şi sprijinirea dezvoltării învăţamântului primar, secundar şi superior;
 • acţionarea în domeniul educaţiei şi formării profesionale iniţiale sau conexe, inclusiv prin sprijinirea elevilor şi părinţilor;
 • consilierea şi orientarea profesională realizată atât în mod clasic cât şi la distanţă, prin intermediul spaţiilor virtuale dedicate pe site-urile dezvoltate;
 • dezvoltarea şi extinderea utilizării TIC în activităţile de predare şi învaţare, management şi planificare în invaţământul preuniversitar şi universitar, inclusiv e-learning;
 • dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunatăţirea proceselor şi activităţilor educaţionale în învăţământul preuniversitar şi universitar;
 • susţinerea/introducerea/extinderea utilizării TIC în formarea personalului didactic, inclusiv e-learning;
 • dezvoltarea şi implementarea soluţiilor/instrumentelor software pentru îmbunatăţirea formării personalului didactic;
 • campanii de conştientizare în vederea creşterii participării la educaţie şi formare profesională iniţială, promovării normelor elementare de igienă şi menţinere a sănătăţii, inclusiv respectarea diversităţii.

ASOCIAŢIA SHOTRON are o experienţă vastă în domeniul educaţiei şi a incluziunii sociale, prin dezvoltarea soluţiilor şi instrumentelor TIC dedicate proceselor educaţionale din învăţământul superior. De asemenea, ASOCIAŢIA SHOTRON este implicată de mai mulţi ani în promovarea TIC în învăţământ, în vederea modernizării proceselor de învaţământ la toate nivelurile, pentru facilitarea educaţiei studenţilor pentru o societate a cunoaşterii. ASOCIAŢIA SHOTRON a implicat în activităţile sale desfăşurate în ultimii trei ani: copii de grădiniţă, elevi din ciclul primar, elevi din gimnaziu şi liceu, ce au participat la concursurile şi iniţiativele sale împreună cu diriginţii şi profesorii de specialitate; studenţi pasionaţi de domenii precum media, marketing,